aktualizováno: 30.12.2021 11:44:24 

Sdružení pro Krompach z.s.

První Cyrilometodějské slavnosti 2008

Cyrilometodějské slavnosti...

 

 

     Jistě jste si všimli, přátelé, že sobota 5.7.2008 se poněkud lišila od sobot jiných. Už od rána od 06.00 hod. stavěli obchodníci na návsi své stánky a rozvěšovali zboží. Vedle pošty se objevil gumový zámek a trampolína sloužící dětem ke skákání a zábavě. U restaurace se od 9 hodiny stavěla hudební aparatura, před restaurací a před hasičskou zbrojnicí se grilovaly klobásy.

    Sdružení pro Krompach, občanské sdružení, které se rozhodlo tyto slavnosti uspořádat, si bezplatně pronajalo od Obecního zastupitelstva Krompach prostory a zajistilo zábavný program, který končil až taneční zábavou v restauraci U zámku. Po celý den hrála živá nebo reprodukovaná hudba na návsi, v 10.00 hod. předvedly svůj zábavný program mažoretky z Hrádku nad Nisou a celé jejich vystoupení provázel potlesk.

     V místním kostele následovala téměř hodinová promluva p. faráře ze Cvikova. Asi 25 posluchačů pak odcházelo spokojených, protože příjemný a zvláštní projev tohoto kněze oceňovali.

    Na hřišti za Domovem mládeže byl k dispozici zkušený skautský vedoucí, který se věnoval dětem. Měl pro ně připraveny hry a soutěže, např. házení kroužků na cíl, různé soutěže s lany, atd. Vše bylo připraveno pro všechny dětské věkové kategorie, takže nikdo nebyl zklamán. Vítězové byli odměňováni připravenými sladkostmi a ti starší i sponzorským darem - skleněnými poháry. Přítomné maminky si jeho přístup k dětem chválily a děti odcházely nadšené zážitky. Vše podtrhovalo ještě krásné prostředí nového dětského hřiště, které laskavě a bezplatně zapůjčil Domov mláděže, za což mu mnohokrát děkujeme. Organizačně a orientačně  ovšem SpK situaci podcenilo, protože směr na tuto část zábavního areálu nebyl řádně označen a některé děti tam cestu nenašly.

    Samotné SpK, aby částečně pokrylo náklady,  provozovalo stánek nazvaný „ Krompach sobě“, což byl ve své podstatě bazar se sklem, porcelánem, keramikou, knihami a dalšími věcmi, které kdokoli nabídl. Na jejich prodej však nebyly určeny ceny, takže záleželo na dobré vůli kupujícího. Mnoho knih bylo jen tak rozdáno, protože hlavní účel akce nebyly peníze. U tohoto stánku byla ovšem ještě jedna nabídka : dobrovolníci přinesli doma upečené koláče, buchty, perníky, či jiné laskominy a ty byly zájemcům rozdávány za stejných podmínek. Kdo chtěl, něco přispěl. A že zájem kupujících byl značný, o tom svědčí to, že k odvozu zpět zbyly jen knihy, třebaže i těch byla spousta rozebrána.

    Ani účast německých občanů nebyla zanedbatelná (měli totiž svoje vlastní akce). Náš člen, bydlící v Jonsdorfu, daroval 2 pekáče domácích koláčů, část projíždějících a procházejících turistů nakupovala u stánků a všechno si pozorně prošel a se spoustou lidí hovořil starosta sousedního Oybina, p. Goth.

     Na závěr musím podotknout, že to byla akce zkušební, neprověřená a přesto je i občany hodnocena kladně.

     Jen kdyby bylo takových (akcí) více. Na její přípravě, programu, zajištění některých věcí a dokonce na sponzorování se podíleli i nečlenové SpK, protože většina občanů i chalupářů si návrat života do obce přeje.

     A tak všem, kteří pomohli, přispěli radou či jinak, patří naše poděkování, protože tím naplňují heslo Krompach sobě!

     Své postřehy pro vás zaznamenal  Josef Vincík

 Finanční rozpočet Cyrilometodějských slavností

Výdaje:

Hudba .................................4 000,- Kč
Ozvučení a hudba II …...1 500,- Kč
Mažoretky...........................3 037,- Kč
Celkem ................8 537,- Kč


Příjmy:
Dobrovolné příspěvky za domácí pečivo, bazar knihy, sklo, keramika….2 438,50 Kč
Sponzorský dar p. Petra Vencla ...........................................................................1 500,00 Kč
Celkem..............................................................3 938,50 Kč

Z předložených výsledků je zřejmé, že rozdíl mezi příjmy a výdaji v rámci myšlenky, že nejde o ziskovou finanční akci, musel být kryt z jiných zdrojů, tj. z příspěvků členů SpK, o.s. Pokladna SpK se vyprázdnila téměř až na dno.
Přesto nějaký další „příjem“ tato akce měla - po dlouhé době se zase sešli a společně se pobavili všichni, kteří mají Krompach rádi, žijí tady nebo sem alespoň rádi, a jak nejčastěji mohou, jezdí. A o to především šlo nám všem!

Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří zdarma přispěli „naturálními“ dary, tj. plakáty, skládačkou s fotografiemi, napečenými sladkostmi, knihami, sklem a keramikou pro dobrovolný bazar, odměnami pro soutěže dětí, financováním pohoštění pro p. faráře a spotřebním materiálem typu ubrousky, tácky, kelímky, folie na potraviny, pytle na odpad……..a v neposlední řadě svými silami a invencí.

Velký dík patří p.Bělohlávkovi, který zdarma vyrobil nádherný vývěsní štít pro krompašský stánek.


Hmotné i nehmotné statky pro vás vyčíslila Jindra Kalitová